Национален литературен конкурс "Априлски камбани”

Райна КнягиняНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА-1865” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АПРИЛСКИ КАМБАНИ”

Настоящият конкурс се  посвещава на 140-та годишнина от Априлското въстание 1876г.  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите за свобода по време на Априлското въстание, да възвеличават подвига на априлци, да утвърждават идеята, че споменът за съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват всички желаещи творци, без ограничения във възрастта, в следните жанрове:

І възрастова група- от 8 до 10 години включително-приказка

ІІ възрастова група-от 11 до 14 години включително-стихотворение

ІІІ възрастова група-от 15 до 19 години включително -стихотворение или есе

ІV възрастова група- над 19 години -стихотворение.

Всеки  автор  може  да  участва  само  с  една творба. Тя трябва да е на  български  език, непубликувани  до  момента  на  обявяване  резултатите  от  конкурса.

Произведението трябва да бъдат предоставено на хартиен носител в два екземпляра, подписани собственоръчно от автора, придружено с попълнено заявление за участие по образец. 

Организаторите  си  запазват  правото  да  не  допускат  до  участие  в  конкурса  творби, които  не  отговарят  на  темата  на  конкурса.  

ИЗПРАЩАНЕ  НА  ТВОРБИТЕ  ЗА  УЧАСТИЕ

Творбите  за  участие  в  конкурса  се  изпращат по  поща,  или  на  място, на  адрес:

гр. Панагюрище 4500

обл.Пазарджик

пл.”20 април” №2

Народно  читалище  „Виделина” – за  конкурса „ Априлски камбани „ 

Творби  за  участие  ще  се  приемат  до  30 март 2016г.

Резултатите  от  конкурса  ще  бъдат  публикувани  на  интернет  страницата  на  читалището  до  10.04.2016г., както  и  чрез електронните медии на община Панагюрище.

Официалното  обявяване  на  наградените  творби  и  рецитал  на авторите им ще  се  проведе  през  месец  април  2016г. в рамките на Априлските тържества в гр. Панагюрище  (датата ще бъде допълнително обявена).

Всички разходи по участие в конкурса, включително пътни и дневни по престоя им в град Панагюрище по време на обявяване на наградените са за сметка на авторите.

ИЗБОР  НА  ПОБЕДИТЕЛИТЕ  И  НАГРАДИ

Творбите  ще  бъдат  оценявани  от  професионално жури.

Наградените  творби  и  техните  автори  получават  медали –златен, сребърен и бронзов, диплом  и  предметни награди

Конкурсните  творби  не  подлежат  на  връщане  и  организаторите  си  запазват  правото  да  ги  публикуват  и  репродуцират  с  цел  популяризиране  и  презентиране  на  конкурса.    

СЪХРАНЕНИЕ  НА  ЛИЧНИ  ДАННИ

Предоставените  лични  данни  ще  служат  само  за  целите  на  конкурса  в  съгласие  със  Закона  за  набиране  и  съхраняване  на  личните  данни  и  няма  да  бъдат  предоставени  на  трети  лица. Личните  данни  ще  послужат  за  идентифициране  на  победителите  в  конкурса  и  съответното  им  награждаване . 

С  изпращане  на  творба  за  участие  в  конкурса, участниците  автоматично  декларират, че  са  запознати  с  условията  на  конкурса  и  че  ги  приемат.

Организаторите  си  запазват  правото  на  документирне, излъчване и  тиражиране  на  конкурса, както  и  правото  на  промени  в  регламента 

За справки и допълнителна информация:

0357 62002-секретар на НЧ „Виделина-1865”; videlinapan.com

Може да изтеглите заявлението за участие от линка по-долу

Файл: